1 CONG TY CP MERUFA MRF UPCOM 0300478598 05/01/2018 TP Hồ Chí Minh
2 CT CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa NNG UPCOM 0301427028 18/06/1993 TP Hồ Chí Minh
3 CT CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA ASP HOSE 0303224471 02/04/2004 TP Hồ Chí Minh
4 CT CP Tập đoàn Lộc Trời LTG UPCOM 1600192619 27/09/2004 An Giang
5 CT CP Tập đoàn Mai Linh MLC Chưa niêm yết 0315161593 12/07/2018 TP Hồ Chí Minh
6 CT CP Văn Hóa Phương Nam PNC HOSE 0301860552 31/05/2004 TP Hồ Chí Minh
7 CTCP Full Power FPC Chưa niêm yết 462033000030 14/02/2000 Bình Dương
8 CTCP - Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An PVA UPCOM 2900325413 22/03/2005 Nghệ An
9 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May VDM UPCOM 0100100294 11/04/2011 TP Hà Nội
10 CTCP 22 C22 UPCOM 0100512724 01/11/2017 TP Hà Nội
11 CTCP 28 Đà Nẵng ATD UPCOM 0400709400 10/11/2016 TP Đà Nẵng
12 CTCP 28.1 AG1 UPCOM 0304484232 01/08/2006 TP Hồ Chí Minh
13 CTCP 32 A32 UPCOM 0300517896 25/09/2017 TP Hồ Chí Minh
14 CTCP 479 Chưa niêm yết 2900325124 26/11/2014 Nghệ An
15 CTCP 482 B82 UPCOM 2900324346 16/12/2004 Nghệ An
« 1 / 148»
2213