1
 
2
 
3
 
: CTCP 482 : B82
:
: Số 155 Trường Chinh, TP Vinh, Nghệ An : Nghệ An
: 0383.853.200 Fax: Website: www.congty482.com.vn
: 2900324346 : 16/12/2004 : Nghệ An
: Nguyễn Thị Hải Yến : : 0973444705
B82 UPCOM