1
 
2
 
3
 
: CT CP Văn Hóa Phương Nam : PNC
:
: 940 Đường 3/2, Phương 15, Quận 11, TP. HCM : TP Hồ Chí Minh
: Fax: Website: www.pnc.com.vn
: 0301860552 : 31/05/2004 : TP Hồ Chí Minh
: NGUYỄN HỮU HOẠT : : 028.38663447
PNC HOSE