1
 
2
 
3
 
: CTCP Full Power : FPC
: Full Power Joint Stock Company
: 16 DT743, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương : Bình Dương
: 0650.3775.260 Fax: 06503730568 Website: www.fullpowervn.com
: 462033000030 : 14/02/2000 : Bình Dương
: Lạc Bác Đông : : 06503775262
FPC Chưa niêm yết