Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam E&Y
Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
(08) 3852252 Fax: (04) 38525250
Email: Website: www.ey.com.vn
145.145.467.080 411043001833
1267/QĐ-UBCK