Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam PWC
Số 29 đường Lê Duẩn, Quận I, TP Hồ Chí Minh
(08) 38230796 Fax: (08) 38251947
Email: dinh.quynh.van@vn.pwc.com Website: www.pwc.com/vietnam
653.441.279.990 411043000993
1011/QĐ-UBCK