Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC AASC., LTD
Số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
04.38241990 Fax: 04.38253973
Email: aaschn@hn.vnn.vn Website: www.aasc.com.vn
10.000.000.000 0100111105
1279/QĐ-UBCK