Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt AASCN
29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(08) 39103908 Fax: (08) 39104880
Email: aascn@vnn.vn Website: www.aascn.com.vn
4.000.000.000 4102053725
1016/QĐ-UBCK