Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM CPA VIETNAM
Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tành phố Hà Nội, Việt Nam
04.3783 2121 Fax: 04.3783 2122
Email: info@cpavietnam.vn Website: www.cpavietnam.vn
9.500.000.000 0101917917
1258/QĐ-UBCK