Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
Tầng 11, toà nhà Sông Đà,165 Cầu Giấy, Hà Nội
84-04-62670491 Fax: 84-04-62670494
Email: exec@vae.com.vn Website: www.vae.com.vn
10.000.000.000 0101202228
1272/QĐ-UBCK