1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
1 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 24/08/2019 Tăng vốn điều lệ tại Công TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 24/08/2019
2 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 24/08/2019 Góp vốn thành lập Công ty CP đầu tư phát triển nông nghiệp Thế Kỷ 21 24/08/2019
3 Công ty cổ phần Bột giặt NET Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 22/08/2019 Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần bột giặt NET 23/08/2019
4 CTCP Nhiệt điện Phả Lại Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 23/08/2019 PPC- công bố thông tin nghị quyết 165/NQ-PPC 23/08/2019
5 CTCP Nước khoáng Quảng Ninh Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Bất thường 23/8/2019 Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 23/08/2019
6 CTCP Nước khoáng Quảng Ninh Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Bất thường 23/8/2019 Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 23/08/2019
7 CTCP Đông Á Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 23/08/2019 Nghị quyết Hội đồng quản trị 23/08/2019
8 CTCP DRH HOLDINGS Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 23/08/2019 NQ HĐQT v.v mua lại cp ESOP làm cp quỹ 23/08/2019
9 CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 23/08/2019 HĐQT Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 dự kiến tổ chức ngày 29/9/2019. 23/08/2019
10 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam CBTT bất thường 24h Bất thường 23/08/2019 SHP công bố QĐ HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 23/08/2019
11 CTCP HALCOM Việt Nam Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 23/08/2019 HALCOM CBTT NQ HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23/08/2019
12 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Bất thường 23/08/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 23/08/2019
13 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn CBTT bất thường 24h Bất thường 22/08/2019 Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 23/08/2019
14 CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 CBTT bất thường khác Bất thường 23/08/2019 NT2: CBTT THÔNG BÁO GD CP CỦA CĐ NỘI BỘ KTT LÊ VIỆT AN 23/08/2019
15 CTCP Vận Tải Biển Sài Gòn CBTT bất thường 24h Bất thường 22/08/2019 HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn thông qua việc ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container giữa Công ty với cổ đông Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp Vận Toàn Cầu. 23/08/2019
« 1 / 6465»
96969