1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Từ đến Từ  Đến  Từ  Đến  Từ  Đến 
1 CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cao tài chính đã kiểm toán năm 2019 26/02/2020
2 CTCP Khảo sát và xây dựng - USCO Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo Tài chính năm 2019 26/02/2020
3 CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 26/02/2020
4 CTCP Cấp thoát nước Bình Định Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và giải trình lợi nhuận sau thuế 26/02/2020
5 CTCP Dược phẩm Hà Tây Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC Hợp Nhất năm 2019 đã được kiểm toán 26/02/2020
6 CTCP Dược phẩm Hà Tây Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính cty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán 26/02/2020
7 Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm PVI Báo cáo tài chính - Bảo hiểm - Năm - Mới Năm 2019 BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 26/02/2020
8 Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019. Vui lòng xem file đính kèm. 26/02/2020
9 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA KÍNH GỬI UBCK NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 SAU KIỂM TOÁN 26/02/2020
10 CTCP Thủy điện điện lực Đắk Lắk Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Gửi lại báo cáo tài chính năm 2019. Lý do gửi sai trạng thái kiểm toán (trạng thái kiểm toán của Công ty là sau kiểm toán, gửi nhầm thành trước kiểm toán) 26/02/2020
11 CTCP LICOGI 14 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 26/02/2020
12 CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn 26/02/2020
13 CTCP Công nghệ cao Traphaco Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính 2019 (đã kiểm toán) 26/02/2020
14 CTCP Xây dựng điện VNECO4 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 26/02/2020
15 CTCP LICOGI 14 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 26/02/2020
« 1 / 2751»
41261