1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Từ đến Từ  Đến  Từ  Đến  Từ  Đến 
1 CTCP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 24/10/2020
2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020 CÔNG TY CPTĐ ĐẠI CHÂU 24/10/2020
3 CTCP Cấp nước Hà Tĩnh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 24/10/2020
4 CTCP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Tp. Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 24/10/2020
5 Công ty cổ phần Lilama 10 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 3/2020 23/10/2020
6 CTCP City Auto Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 CTF- BCTC hợp nhất giữa niên độ Quý III năm 2020 23/10/2020
7 CTCP City Auto Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 CTF - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 23/10/2020
8 CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Quý 3/2020 23/10/2020
9 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo TC hợp nhất Quý 3 - 2020 - Công ty HUD1 Đã ký số 23/10/2020
10 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 báo cáo tài chính tổng hợp quý 3/20020 23/10/2020
11 Công ty cổ phần Sông Đà 5 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý III năm 2020 23/10/2020
12 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Bao cao TC Công ty Mẹ HUD1 Quý 3-2020 Đã ký số 23/10/2020
13 CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 23/10/2020
14 CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2020 23/10/2020
15 CTCP Viễn thông FPT Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Gửi báo cáo tài chính riêng Q03.20 23/10/2020
16 CTCP Viễn thông FPT Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Gửi báo cáo tài chính hợp nhất Q03.20 23/10/2020
17 Công ty cổ phần SCI Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2020 23/10/2020
18 CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 CBTT Toàn văn BCTC riêng Quý 3 - 2020 23/10/2020
19 Công ty cổ phần SCI Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính riêng quý 3/2020 23/10/2020
20 CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ - Caseamex Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 3.2020 23/10/2020
21 CTCP Vận tải Biển Bắc (CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 NOS gửi Báo cáo tài chính văn phòng quý III năm 2020 23/10/2020
22 Công ty cổ phần nước - môi trường bình dương Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 3-2020: Báo cáo hợp nhất 23/10/2020
23 CTCP Vận tải Biển Bắc (CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 NOS gửi Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2020 23/10/2020
24 Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Bảng CĐKT, KQKD, LCTT, tờ trình giải trình lợi nhuận 10% 23/10/2020
25 CTCP Đầu tư Thương Mại Thủy Sản Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC QUY 3.2020 23/10/2020
26 Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Bảng CĐKT, KQKD, LCTT Tờ trình giải trình Lợi nhuận 10% 23/10/2020
27 CTCP Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 23/10/2020
28 Công ty cổ phần SDP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC hợp nhất quý 3 năm 2020 23/10/2020
29 CTCP Công trình giao thông Sài Gòn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC Tổng hợp Quý 3/2020 23/10/2020
30 CTCP Công trình giao thông Sài Gòn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC hợp nhất Quý 3/2020 23/10/2020
31 CTCP Công trình giao thông Sài Gòn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC riêng Quý 3/2020 23/10/2020
32 Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 của CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar 23/10/2020
33 CTCP Cơ điện Trần Phú Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020 23/10/2020
34 Công ty cổ phần SDP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC công ty mẹ quý 3 năm 2020 23/10/2020
35 Công ty cổ phần nước - môi trường bình dương Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Quý 3-2020- Báo cáo riêng 23/10/2020
36 Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không Báo cáo tài chính - Bảo hiểm - Quý - Mới Quý III/ 2020 Đính chính Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 (trang 24) 22/10/2020
37 CTCP CIC39 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020 và giải trình LNST. 22/10/2020
38 Công ty Cổ Phần LICOGI 16 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính riêng Quý 3.2020 22/10/2020
39 Công ty Cổ Phần LICOGI 16 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 22/10/2020
40 Ngân hàng TMCP An Bình Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2020 BCTC-HN-Q3-2020 22/10/2020
41 Ngân hàng TMCP An Bình Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2020 BCTC-RL-Q3-2020 22/10/2020
42 CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (mã CK: PVP) kính gửi Ủy ban Chứn khoán Nhà nước công văn số 496/TBD-TCHC ngày 21/10/2020 về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3/2020 của đơn vị. 22/10/2020
43 CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC CTY ME quý III-2020 22/10/2020
44 Công Ty Cổ Phần Thực phẩm Quốc tế Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 22/10/2020
45 Công ty CP SCI E&C Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo Quý 3/2020 - Báo cáo Hợp nhất 22/10/2020
46 CTCP Thương mại Hóc Môn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2020 (Hợp nhất) 22/10/2020
47 Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Quý 3/2020 22/10/2020
48 CTCP Vận tải xăng dầu VITACO Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco ( MÃ CK -VTO) công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 ( VP Công ty ) 22/10/2020
49 CTCP Vận tải xăng dầu VITACO Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco ( MÃ CK -VTO) công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 ( Hợp nhất ) 22/10/2020
50 Công ty Cổ phần Tài Nguyên Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Cong ty Tai Nguyen cong bo BCTC hop nhat quy 3 nam 2020 22/10/2020
51 Công ty Cổ phần Tài Nguyên Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Cong ty Tai Nguyen cong bo BCTC rieng quy 3 nam 2020 22/10/2020
52 CTCP Thương mại Hóc Môn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2020 (Công ty mẹ) 22/10/2020
53 Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính riêng quý 3/2020 22/10/2020
54 Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 3.2020h 22/10/2020
55 CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 ACL CBTT BCTC hợp nhất quí 3 năm 2020 và giải trình 22/10/2020
56 NHTM Cổ phần Á Châu Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 03 năm 2020 22/10/2020
57 NHTM Cổ phần Á Châu Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 22/10/2020
58 CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 ACL CBTT BCTC công ty mẹ quí 3 năm 2020 và giải trình 22/10/2020
59 Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (CTCP bảo hiểm Nhà Rồng) Báo cáo tài chính - Bảo hiểm - Quý - Mới Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 3/2020 22/10/2020
60 CTCP Sách Giáo Dục Tp.Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC QUÝ III-2020 HỢP NHẤT 22/10/2020
61 Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY III NAM 2020 22/10/2020
62 CTCP Sách Giáo Dục Tp.Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC QUÝ III-2020 SGD 22/10/2020
63 CTCP Armephaco Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2018 Báo cáo tài chính tổng hợp sau kiểm toán năm 2018 22/10/2020
64 Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2020 22/10/2020
65 CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý III 22/10/2020
66 Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BAO CAO TAI CHINH RIENG QUY III NĂM 2020 _VMD 22/10/2020
67 CTCP Xây dựng điện VNECO12 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo Tài chính - Kế toán Quí 3 -2020 22/10/2020
68 CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Giải trình và BCTC quý 3 năm 2020 Tổng hợp -TYA 22/10/2020
69 CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 22/10/2020
70 CTCP Vận tải biển Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC Tổng hợp quý 3-2020 22/10/2020
71 Công ty Cổ Phần Cầu Đuống Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính 2020 22/10/2020
72 CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 22/10/2020
73 CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính riềng quý 3 năm 2020 22/10/2020
74 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2020 Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 22/10/2020
75 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2020 Công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2020 22/10/2020
76 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC Công ty mẹ Q3/2020 22/10/2020
77 Công ty CP SCI E&C Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Quý 3/2020 - Báo cáo riêng 21/10/2020
78 CTCP CIC39 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2020 và giải trình LNST 21/10/2020
79 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2020 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kính gửi Quý cơ quan BCTC Riêng lẻ Quý III/2020 của VCB 21/10/2020
80 Công ty Cổ phần Dược Danapha Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo Tài chính Quý 3 21/10/2020
81 Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt 21/10/2020
82 CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 HCT - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3.2020 21/10/2020
83 CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Q3/2020 riêng VPCT 21/10/2020
84 CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Công bố báo cáo tài chính toàn công ty Q3/2020 21/10/2020
85 CTCP Chế tạo máy - Vinacomin Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 21/10/2020
86 CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC quý 3 năm 2020 của Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB) 21/10/2020
87 CTCP Phát hành sách Thái Nguyên Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC Quý III/2020 21/10/2020
88 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 BCTC quý 3 năm 2020 (Hợp nhất). 21/10/2020
89 CTCP Armephaco Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2018 21/10/2020
90 CTCP Thủy điện Nậm Mu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2020 21/10/2020
91 Công ty cổ phần Tech-Vina Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Quý III/2020 - Trước kiểm toán 21/10/2020
92 CTCP Thủy điện Nậm Mu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 21/10/2020
93 CTCP Tập đoàn Vinacontrol Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3/2020 21/10/2020
94 CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 21/10/2020
95 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 21/10/2020
96 CTCP Điện nước An Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Công ty CP Điện Nước An Giang CBTT báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 21/10/2020
97 CTCP Tập đoàn Vinacontrol Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3_2020 21/10/2020
98 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2020 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN gửi BCTC hợp nhất QIII 2020 21/10/2020
99 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 TBD_CBTT_Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020 21/10/2020
100 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2020 Báo cáo tài chính quý 3/2020 21/10/2020
« 1 / 495»
49489